tải xuống

Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

PHÒNG GD&ĐT TP NAM ĐỊNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÊ ĐỨC THỌ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC Chương…