THỨ TIẾT 6A 6B 6C 6D 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 Toán – Tuấn Toán – Trang Toán – Thảo Sinh – Tuyết 3 Lí – Huế Anh – Cúc Lí – Diệp Toán – Thảo 4 Văn – Yến Văn – Thủy Văn – Dung MT – Hải 5 GDCD – Yến Văn – Thủy Văn…